Menu

雨が降ると、

★……性描写です。
☆……弱性描写です。
※……残酷描写です。


【1】文化部――シオン
【2】大好きな人――グレン
【3】林間合宿――シオン
【4】怒り――グレン
【5】二人部屋――シオン
【6】二人部屋――グレン